IHMISTEN ERILAISET ARVOT JA MOTIVAATIOTEKIJÄT

Alla oleva jako perustuu ihmisten erilaisiin tarpeisiin, arvoihin, asenteisiin ja ajatteluun. Jaottelu on teoreettinen. Taustalla on sama idea kuin tieteessä, josta Isaac Newton on sanonut: ”Monimutkaista maailmaa on helpompi tarkastella yksinkertaistusten avulla.”

Jokainen voi löytää itsensä eri aikoina kaikista ryhmistä. Valitettavasti nykypäivän kiireisessä ja materialistisessa maailmassa liian harva pysähtyy todella miettimään asennoitumistaan ja arvojaan lisätäkseen itsensä ja syvempien motiiviensa tuntemista.

ITSEKESKEISET, ryhmä A

Itsekeskeiseen ryhmään kuuluvat itsekkäät ja vallanhaluiset yksilöt, jotka johtajina ja muutenkin naamioivat usein henkilökohtaiset pyrkimyksensä kauniiden sanojen ja näennäisten hyvien pyrkimysten taakse. He toimivat itsensä hyväksi muiden ja ympäristön kustannuksella.

Yllättävän moni ei tunnista itsekeskeistä toimintatapaansa, koska materialismi ja vallitseva järjestelmä mahdollistavat sen eivätkä muut uskalla kritisoida heitä suoraan tai viesti ei mene perille. Vuorovaikutustilanteissa he kuulevat, mutta eivät kuuntele. Keskustelukumppanin vielä puhuessa he miettivät miten kumoavat toisen näkemykset ja ”todistavat” olevansa oikeassa. Manipuloinnin keinoja käyttäen he saavat muut uskomaan, että pyrkivät toimimaan organisaation, poliittisten päämäärien, maapallon ja kestävän kehityksen hyväksi. Heidän johtamistyylinsä pilaa yleisesti ihmisten käsityksiä rehdistä johtamisesta.

Itsekeskeisten johtaminen ja heihin vaikuttaminen on vaikeaa, koska he pelaavat pelejä omien sääntöjensä mukaan eivätkä paljasta henkilökohtaisia pyrkimyksiään. Syyttäminen ja syyllistäminen on keino, jolla he sulkevat muiden suut. He voivat kohdata muut hymyssä suin, mutta selän takana on puukko. He edustavat materialistista maailmankuvaa ja muodostavat siksi uhan ihmisyydelle ja kestävälle kehitykselle. Heissä on syvään juurtunut käsitys erikoisasemassa olemisesta.

URAUTUNEET, ryhmä B

Urautuneisiin kuuluvat ihmiset vahvistavat itsesuggestiomaisesti omia käsityksiään. He pitävät kiinni vanhoista tavoista ja asetelmista. He elävät omien uskomustensa kaikukammiossa ja tyrkyttävät niitä muille. Ryhmä B:n edustajat pyrkivät usein vahvistamaan omia käsityksiään samanhenkisten kanssa. Urautuneet eivät halua tai uskalla kyseenalaistaa omia käsityksiään, koska vakiintuneet käytännöt luovat turvallisuutta ja antavat mahdollisuuden pysyä mukavuusalueella.

He eivät kestä kritiikkiä tai se kumotaan vanhoilla esimerkeillä, samanmielisten kirjoituksilla ja tutkimustuloksilla. Heidän ajattelunsa on usein mustavalkoista ja kapea-alaista. Johtajina he vetävät palavereita ja esittävät asiansa usein asenteella ”minä olen oikeassa”. Toinen tapa on kumppanin syyllistäminen ja ongelmien henkilöiminen, jolloin tosiasiat värittyvät ja niiden käsitteleminen vaikeutuu.

Urautuneiden johtaminen ja heihin vaikuttaminen on vaativa tehtävä, koska muutosvastarinta on voimakas. Jos he ovat eri mieltä uusista pyrkimyksistä, osallistuminen toimintojen uudistamiseen on näennäistä. He hidastavat ja vaikeuttavat kehittämistä turhalla kyseenalaistamisella ja puhumalla selän takana. Korostamalla entisiä onnistumisia ylläpidetään muissa pelkoa tulevasta. Lietsomalla negatiivista ajattelua urautuneet heikentävät muiden uskoa ja työhalua muutostilanteissa. Lähes kaikkeen kehittämiseen liittyy epäonnistumisia, koska teoriassa suunniteltu vastaa harvemmin todellisuutta. Näissä tilanteissa he toteavat: ”Mitä minä sanoin!”

TURVALLISUUSHAKUISET, ryhmä C

Suurin osa ihmisistä kuuluvat ryhmään C. He haluavat elää tuttua, turvallista ja ennalta arvattavaa elämää, mutta ovat myös valmiita oppimaan uusia asioita ja kehittämään toimintatapoja – kunhan muutos tapahtuu suunnitelmallisesti ja ennakkoon on selvitetty, mistä on kysymys ja miksi muutoksia tehdään.

He osallistuvat mielellään kaikkeen kehittämiseen, mutta jos muutoksia tehdään liian nopeasti ja liian vähillä tiedoilla, syntyy stressiä ja suhtautuminen muistuttaa urautuneita. Johtajina heillä ei ole itsekeskeisten tapaan vahvoja tarpeita ohjata ja vaikuttaa asioihin, mutta liiallinen varovaisuus mm. päätöksenteossa voi hidastaa kehittymistä. Asioista keskustellaan avoimesti ja muita kuunnellaan. Suurin osa ryhmään C kuuluvista ovat yleensä tunnollisia tekijöitä, jotka pyrkivät tekemään asiat kuten on sovittu. He haluavat olla luotettavia ja luottavat yleensä myös työkavereihinsa. Yhteistyökyky on yleensä hyvä ja vuorovaikutus reilua.

Turvallisuushakuisten johtaminen onnistuu yleensä hyvin, koska he tulevat mielellään mukaan toteuttamaan uudistuksia. He edustavat laajaa potentiaalia ja tervettä ajattelua, kun rakennetaan parempaa huomista. Valitettavasti ryhmien A ja B pitkäaikainen alistava vaikutus näkyy ryhmässä C turhana hienotunteisuutena ja passiivisuutena. Ryhmä C ei useinkaan asetu suoraan vastustamaan itsekkäiden ja urautuneiden toimia, mutta omassa keskuudessa ongelmat tiedetään ja niistä puhutaan.

UUDISTUSHALUISET, ryhmä D

Ryhmän D kuuluvat ihmiset haluavat toimia paremman huomisen puolesta. Erityisesti heitä löytyy nuorten keskuudesta, joita vanhat perinteet ja käytännöt eivät kiinnosta. He ovat tietoisia itsestään ja näkevät, miten vanhempi sukupolvi puskee otsa hiessä eteenpäin pitämällä kiinni vanhoista tavoista ja arvioimatta riittävästi uusia mahdollisuuksia. Johtajina uudistushaluiset panostavat kehittymiseen ja kehittämiseen. He kyseenalaistavat asioita, mutta kuuntelevat myös muita ja pyrkivät yhteistyöhön.

He eivät pidä suorasta johtamisesta vaan odottavat omalta esihenkilöltä reilua kanssakäymistä, henkilökohtaista ohjausta ja kiinnostusta. He haluavat sisäistää mitä strategiat tarkoittavat organisaatiossa yleisesti ja heidän työssään. He haluavat suunnitella työnsä ja sopia selkeistä ja vaativista tavoitteista, joiden saavuttamiseen esihenkilö kannustaa ja valmentaa. He motivoituvat johdosta, joka arvostaa tekijöitään, panee itsensä likoon, kommunikoi avoimesti, toimii esimerkkinä organisaation arvoista, sietää kritiikkiä ja ottaa siitä opikseen.

Uudistushaluiset ovat tuskastuneet turhanpäiväiseen valvontaan ja pikkutarkkaan raportointiin, esihenkilön egoa korostavaan pomottamiseen ja tehottomaan yhteistyöhön. He tietävät, että oppiminen ja kehittyminen vaikuttavat ihmisten arvoihin ja elämään kokonaisuutena.

Tällaisia johtajia tulevaisuus tarvitsee, joiden tavoitteena ei ole olla näkyvä pomo. He luovat toiminnan edellytyksiä ja johtajuus vaihtuu tilanteen mukaan. He hyödyntävät kaikkien osaamista, kannustavat ja antavat tilaa ja vapautta. He käyttävät sekä/että -ajattelua, pohtivat tärkeysjärjestystä ja pyrkivät sovittuun päämäärään. Johtajien lisäksi tarvitaan tällaisia ihmisiä kaikkialla: työkavereita, asiantuntijoita, edustajia, opettajia, ystäviä, puolisoita, naapureita…

Uudistushaluisten johtaminen ja heihin vaikuttaminen on vaativa tehtävä, ei siksi, että he ajaisivat omaa etuaan, vaan koska he uskaltavat olla eri mieltä ja kyseenalaistavat asioita. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat nuoret oppivat nopeasti, ovat älykkäitä ja valveutuneita sekä usein teknisesti taitavampia kuin esihenkilöt.

Uudistushaluiset eivät upota työhönsä koko elämäänsä. He ottavat asiat tosissaan, mutta eivät ole niissä täysin vakavissaan. Tärkeintä on oman elämän hallinta. He säätelevät työntekoaan ja elämäänsä siten, että työ ja vapaa-aika säilyttävät nautittavuutensa.

HENKISESTI HERÄNNEET, ryhmä E

Ryhmän E muodostavat valveutuneet ja itsenäisesti ajattelevat ihmiset, jotka ovat henkisesti hereillä ja elävät tietoisesti tässä ja nyt. Heille henkinen maailma on todellisuutta. He haluavat ymmärtää elämää historian, elämänkatsomusten ja ihmisyyden kannalta. He tiedostavat kokonaisuudet keskittyen samalla tähän hetkeen. Heille itsekkyys (oma arvo) on tasapainossa epäitsekkyyden (toisten arvo) kanssa.

Johtajina ja muissakin tehtävissä he katsovat uteliaina tulevaisuuteen ja näkevät paljon mahdollisuuksia, joilla voidaan lisätä ihmisten arvoa, hyvinvointia ja kestävää kehitystä.

Heitä löytyy kaikkialta; ovat kaiken ikäisiä ja kaikenlaisissa tehtävissä. Ryhmä E muistuttaa uudistushaluisia ajattelultaan ja yhteistyökyvyltään. Selkein ero on tämän ryhmän tasapainoisempi ja rauhallisempi elämänrytmi, suurempi nöyryys ja syvällisempi elämänkatsomus. Henkisyys on arvo, joka näkyy asennoitumisessa ja valinnoissa, ja jonka hyväksi halutaan tehdä työtä.

Vaikka he osallistuvat muiden tapaan arkipäivän tapahtumiin ja tekevät työnsä kuten on sovittu, he vierastavat tyhjänpäiväisiä keskusteluja, juoruja ja pinnallisia huvituksia. Henkisesti heränneiden arvomaailmaan ei liity suurta arvostuksen tarvetta ja pyrkimystä johtotehtäviin, mutta jokaisella ihmisellä pitäisi olla sydämessään tämän ryhmän arvoja, koska se on varmin tie maapallon, luonnon ja elämän pelastamiseksi.

E-ryhmän johtaminen ja heihin vaikuttaminen sujuu hyvin, kun johtaminen tukee eettisiä arvoja ja yrityksen tai organisaation tuotteet tai palvelut tukevat ihmisyyttä ja kestävää kehitystä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *