Mittarit / kyselyt

Toimintatapoja voidaan kehittää tuntumalla ja/tai suunnitelmallisesti kootulla tiedolla. Katso alimmasta lokerosta mitä tieteellinen tutkimus kertoo työryhmäkohtaisesta kehittämisestä.

Asiamittarit vastaavat kysymykseen MITÄ tehdään. Toimintaan liittyvät mittarit vastaavat kysymykseen MITEN tehdään – eli ne kertovat yksilöiden ja ryhmien työskentelytavoista. Tehdäänkö menestymisen ja tulosten kannalta oikeita asioita – vai vain asioita oikein?

Hinta on 145 € + alv / kysely. Kysely on anonyymi, jotta kysymyksiin uskalletaan vastata rehellisesti ja saadaan esiin todelliset käsitykset toimintatavoista. Ohjelma ei tallenna nimiä eikä sähköpostiosoitteita. Kyselyn tilaaja saa valmiin saateviestin ja linkin, jonka hän lähettää vastaajille.

Vastausajan päätyttyä tilaaja saa tulokset (katso alempana RAPORTTIMALLI):

 • graafinen värikuva kokonaisuudesta (pylväät)
 • kaikki annetut numeroarviot ( 4 – 10 )
 • kaikki vastaajien kirjalliset kommentit ilman nimiä

Tilaa mittaus tästä tai pyydä lisää tietoa [email protected]

Ajan ja energian hallinta (itsenäinen tiimi tai työryhmä)

Tämän kyselyn tavoitteena on hankkia suunnitelmallisesti palautetta ryhmän työskentelyssä ja toimintatavoista (tiimi, työryhmä, projekti, yksikkö…). Kyselyn avulla on tarkoitus löytää käytännön keinoja, joiden avulla jokainen ryhmän jäsen hallitsee paremmin oman aikansa, energiansa ja jaksamisensa. Tuloksista selviää myös miten hyvin ryhmän yhteistyö, johtaminen ja itseohjautuvuus palvelevat ryhmän tuloksellisuutta.

Kysymykset ovat seitsemässä ryhmässä ja ne kattavat tärkeimmät tekijät, joilla voidaan selkeyttää ryhmä pelisääntöjä ja tehostaa ryhmän työskentelyä siten, että tulosta tulee ja ihmiset voivat hyvin. Hinta on 145 € + alv / kysely.

 • Tavoitteellisuus: ryhmän tarkoitus, tavoitteet, mittarit, osaamiset
 • Organisoituminen: töiden jakaantuminen, priorisointi, ajanhallinta
 • Työskentelytavat: päätöksenteko, järjestelmällisyys  / luovuus, ilmapiiri, aivojen huoltaminen, puitteet ja välineet
 • Tiedonkulku: palaverijärjestelmä, palaverien tehokkuus ja innostavuus, tieto menee perille, tiedonkulku johdon ja muiden ryhmien kanssa
 • Vuorovaikutus: avoimuus, kannustavuus, kyseenalaistaminen, palautteiden antaminen ja vastaanottaminen
 • Kehittyminen: suunnitelmallisuus, auttaminen, avun pyytäminen, delegointi, erilaisuuden arvostus, yhteistyö muiden ryhmien kanssa
 • Johtaminen: johtamisjärjestelmä, johtajuus ryhmässä, vetäjän johtaminen, itseohjautuvuus

Tässä kyselyssä arvioidaan yhden ryhmän toimintatapoja. ”Ajanhallinta (organisaatio)” –kyselyssä arvioidaan suuremman organisaation eri ryhmien välistä yhteistyötä. Näkökulmat ovat samoja, jotta kyselyt tukevat toisiaan, helpottavat tulosten tulkintaa ja kehittämispäätösten tekemistä.

TILAA MITTAUS TÄSTÄ. Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

KATSO VIDEO valmennuksesta ”avaimet käteen”.

Aiheesta on myös olemassa verkkokurssi, katso esittely tästä

Ajanhallinta ja tuloksellisuus organisaatiossa (tiimit, jotka tekevät keskenään yhteistyötä)

Tätä kyselyä käytetään yrityksessä tai organisaatiossa, jossa eri tiimien (yksiköitten, osastojen, työryhmien, projektien…) välisellä yhteistyöllä on suuri vaikutus tulosten syntymiseen.

 • Prosessit (ennakointi, suunnitelmallisuus, kerralla oikein)
 • Oppiminen (ammattitaidon lisääntyminen ja osaamisen laajeneminen)
 • Yrityksen / organisaation kilpailukyky (nopeampi reagointi muuttuvilla markkinoilla)
 • Julkisen organisaation onnistuminen tehtävässään (nopeampi sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin)

Kysymykset ovat seitsemässä ryhmässä ja ne kattavat tärkeimmät tekijät, joita kehittämällä voidaan parantaa ryhmien välistä joustavaa ja tuloksellista toimintaa. Hinta on 145 € + alv / kysely.

 • Tavoitteellisuus: organisaation tarkoitus, vastuut ja tehtävät, mittarit, osaamiset
 • Organisoituminen: vastuun ja töiden jakaantuminen ryhmien kesken, priorisointi, prosessit
 • Työskentelytavat: päätöksenteko, järjestelmällisyys  / luovuus, ilmapiiri, arvot ja pelisäännöt
 • Tiedonkulku: palaverijärjestelmä, palaverien sisältö, tehokkuus ja innostavuus, tieto menee perille, tiedonkulku muiden ryhmien kanssa
 • Vuorovaikutus: avoimuus, kannustavuus, palautteiden antaminen ja vastaanottaminen
 • Kehittyminen: suunnitelmallisuus, avun pyytäminen ja antaminen, delegointi, vastuu osaamisesta ja jaksamisesta
 • Johtaminen: johtamisjärjestelmä, johtajuus ja vallankäyttö, esimiesten johtaminen, itseohjautuvuus

Tässä kyselyssä arvioidaan eri ryhmien välistä yhteistyötä. ”Ajan ja energian hallinta” –kyselyssä arvioidaan yhden ryhmän toimintatapoja. Näkökulmat ovat samoja, jotta kyselyt tukevat toisiaan, helpottavat tulosten tulkintaa ja kehittämispäätösten tekemistä.

TILAA MITTAUS TÄSTÄ. Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

Aiheesta on myös olemassa verkkokurssi, katso esittely tästä

Henkilökemia (ryhmä tai yrityksen / organisaation henkilöstö)

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää miten paljon henkilökemia vaikuttaa yhteistyöhön ja työhyvinvointiin. Onko se ryhmän / yrityksen / organisaation vahvuutta vai heikkoutta? Tarjoaako henkilökemia lisäarvoa vai vaikeuttaako se toimintaa?

Jos kyse on tiimistä, työryhmästä, projektista tai pienestä yrityksestä, lähetetään kysely kaikille.

Suuremman yrityksen tai organisaation kohdalla lähetetään kysely ensin 20-40 henkilöstön edustajalle. Tuloksen perusteella saadaan riittävä yleiskuva tilanteesta. Jos sen jälkeen halutaan tarkempaa tietoa ongelmasta, kysely kohdistetaan suoraan eri tiimeille tai yksiköille.

Kysymykset ovat neljässä ryhmässä ja ne kattavat tärkeimmät henkilökemiaan liittyvät tekijät. Hinta on 145 € + alv / kysely.

 • Erilaisuus ja ilmapiiri: hyvinvointi, keskinäinen tuntemus, erilaisuuden arvostus, erilaiset työskentelytavat, uudet näkökulmat
 • Vuorovaikutus ja palautteet: avoin ja ammatillinen keskustelu, lisäarvo toiminnalle, kyseenalaistaminen, palautteiden antaminen ja vastaanottaminen ( + / – ), palautteiden perillemeno ja vaikutus toimintaan
 • Luottamus ja tiimityö: luottamus ihmisiin ja luottamus toimintatapoihin, keskinäinen arvostus, tiimityöskentelyn laatu, delegointi ja työrauha, suhteet ulkopuolisiin
 • Valta ja tiedonkulku: asioiden ja ihmisten johtaminen, johtajuus tilanteissa, läpinäkyvyys, tavoitteellisuus, vääränlaista vallankäyttöä, tiedonkulku ulospäin

TILAA MITTAUS TÄSTÄ. Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

Aiheesta on olemassa myös verkkokurssi, katso esittely tästä

Johtamis- ja vaikuttamistaito (yksilö)

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa saada palautetta esihenkilölle (johtajalle, päällikölle, yrittäjälle, tiimin- tai projektin vetäjälle) hänen johtamistaidoistaan. Arvion saaminen on mielekästä, koska kehittymistä edellyttävien asioiden lisäksi näkyy myös hyvät puolet ja onnistumiset. Kysymykset ovat kolmessa ryhmässä ja kattavat johtamisen tärkeimmät menestystekijät, joihin esihenkilö voi itse vaikuttaa. Hinta on 145 € + alv / kysely.

Tuntuman tilanne tarvitaan mitattua tieto. Kysymykset ovat kolmessa ryhmässä.

Asioitten johtaminen: työn määrä ja laatu, osaaminen, tiedonkulku, tavoitteellisuus, ajankäyttö, tilannehallinta, päätöksenteko, ratkaisukeskeisyys, organisointi ja delegointi.

Ihmisten johtaminen: ihmistuntemus, yhteistyökyky, reilu peli, vuorovaikutus, palautteiden antaminen ja vastaanottaminen, motivaatio ja ilmapiiri.

Itsensä johtaminen: stressinsieto, muutoshalukkuus, positiivinen ajattelu, itseluottamus, luottamus, käytöstavat.

Aiheesta on myös olemassa verkkokurssi: Johtamisen muuttuminen. Katso tästä.

TILAA MITTAUS TÄSTÄ. Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

Johtoryhmätyöskentely (johto- tai ohjausryhmä)

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa arvioida johtoryhmän työskentelyä eli mikä sujuu ja mikä osataan sekä missä on puutteita tai ongelmia. Tulevaisuudessa tarvitaan johtoryhmä, jossa on erilaisia näkemyksiä ja eri asioita osaavia ihmisiä, joka pystyy avoimeen keskusteluun ja jopa väittelyyn ilman että asiat henkilöityvät. Hinta on 145 € + alv / kysely.

Tarvitaan johtoryhmä, joka tietää mitä varten se on olemassa ja miten organisaatiota johdetaan myös ryhmänä siten, että resurssit ovat parhaassa mahdollisessa käytössä, tulosta syntyy, kehittymistä tapahtuu koko ajan, asiakkaat ovat tyytyväisiä ja henkilöstö voi hyvin. Tekemällä kuten ennen pääsee vain sinne minne ennenkin on päässyt; nykyään ei edes sinne.

Tuntuman tilalle tarvitaan mitattua tietoa. Kysymykset ovat neljässä ryhmässä ja kattavat johtoryhmätyöskentelyn tärkeimmät menestystekijät, joihin johtoryhmä voi itse vaikuttaa.

 • Johtoryhmän tarkoitus, sitoutuminen, päätösten toteuttaminen, pelisäännöt, tulevaisuusnäkökulma, mahdollisuuden ja uhat, varasuunnitelmat.
 • Taloudellinen ajattelu, avaintehtävät, mittarit, luottamus, tiimityöskentely, tasapaino.
 • Keskittyminen olennaiseen, suunnitelmallisuus, ajankäyttö, päätöksenteko, reagointi poikkeamiin, asiakas- ja kumppanuusnäkökulma, henkilöstönäkökulma.
 • Henkilö- ja ryhmäkohtainen oppiminen, ilmapiiri, kyseenalaistaminen, palautteiden antaminen ja vastaanottaminen. erilaisuuden arvostus, vallankäyttö, johtamisen johtaminen.

TILAA MITTAUS TÄSTÄ. Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

Kahvila – Ravintola (henkilöstö tai tiimi)

Tämä täsmämittari sopii kaikenlaisille ja kokoisille kahviloille ja ravintoloille. Mittarin avulla voidaan suunnitelmallisesti seurata ja kehittää yksikön toimintaa. Tavoitteena on hankkia tietoa, jotta saadaan tarkempi kokonaiskuva siitä mitkä asiat sujuvat hyvin ja missä tarvitaan kehittämistä; mitkä toimintatavat tukevat ja mitkä heikentävät yrityksen kilpailukykyä. Hinta on 145 € + alv / kysely.

Jos yrityksellä on useampia kahviloita / ravintoloita, suoritetaan mittaus yksikkökohtaisesti, jotta arviot kohdistuvat toimintaan, johon ko. yksikön henkilöstö voi itse vaikuttaa. Alussa jokainen vastaaja valitsee roolinsa: sali, keittiö, esihenkilö/tiimivetäjä, johto/yrittäjä.

Tuntuman tilalle tarvitaan mitattua tietoa. Kysymykset ovat seitsemässä ryhmässä ja ne kattavat tärkeimmät tekijät, joilla varmistetaan yrityksen menestyminen.

 • Tuotetuntemus ja osaaminen
 • Vastuun ottaminen, sitoutuminen ja motivaatio
 • Yhteistyö, joustavuus, palautteiden antaminen
 • Tavoitteellisuus ja oma-aloitteisuus
 • Asiakaspalvelu ja lisämyynti
 • Esimiesten ohjaaminen ja kannustaminen
 • Yrityksen / yksikön johtaminen

TILAA MITTAUS TÄSTÄ. Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

Sisäinen palvelu (yrityksen/organisaation sisäinen palvelutiimi)

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa saada kokonaisnäkemys organisaation eri palvelutiimeistä (esim. IT, HR, taloushallinto, markkinointi, suunnittelu, osto, kunnossapito, siivous). Hinta on 145 € + alv / kysely.

Palvelutiimien saamat palautteet keskittyvät usein yksittäisiin asioihin, siksi kokonaisuuden näkeminen tuo selkeämmin esiin missä toimitaan laadukkaasti ja mitä pitäisi parantaa. Arvioinnin antavat erikseen tiimin jäsenet ja sisäiset asiakkaat. Tulosten vertaaminen keskenään näyttää kehittämiskohteet.

Tuntuman tilalle tarvitaan mitattua tietoa. Kysymykset ovat kolmessa ryhmässä ja kattavat sisäisen palvelun tärkeimmät menestystekijät, joihin tiimi voi itse vaikuttaa.

 • Tiedonkulku, tiedonkulun nopeus, kommunikointi, vastaaminen kysymyksiin, palautteiden antaminen ja vastaanottaminen, palautteiden pyytäminen.
 • Tehokkuus, palvelujen saatavuus, organisointi, tavoitteellisuus, palaverijärjestelmä, ennakointi, aikataulut, reagointi muutoksiin, vastuullisuus.
 • Pelisäännöt, osaaminen, oppiminen, verkostojen käyttö, paineen sieto, siisteys ja järjestys, kustannustietoisuus, sisäinen asiakas on työn antaja.

TILAA MITTAUS TÄSTÄ. Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

Palaveri- ja kokoustyöskentely (johto-/ ohjausryhmä, tiimi, projekti tai työryhmä)

Ovatko palaverit ja kokoukset tehokkaita ja innostavia – vai tehottomia ja turhauttavia? Antaako käytetty aika todellista lisäarvoa osallistujille, toiminnalle ja organisaatiolle?

Muutokset toimintatavoissa onnistuvat yhdessä tekemällä paremmin kuin että kehittäminen on vain vetäjän vastuulla. Siksi kaikki otetaan mukaan työskentelytapojen arvioimiseen ja kehittämiseen. Hinta on 145 € + alv / kysely.

Tuntuman tilalle tarvitaan mitattua tietoa. Kysymykset ovat kuudessa ryhmässä ja kattavat palaverityöskentelyn tärkeimmät menestystekijät, joihin ryhmä voi itse vaikuttaa.

 • Tarkoitus ja tavoite, oikeat henkilöt, ajankohta ja ajankäyttö, asialista ja muistio, päätösten vaikutukset, taloudellinen ajattelu.
 • Tavoitteellisuus, valmistautuminen, päätöksenteko, sitoutuminen, tulevaisuusnäkökulma, keskittyminen, osaaminen.
 • Vuorovaikutus, yhteistyö, kyseenalaistaminen, palautteiden antaminen ja vastaanottaminen, luottamus.
 • Innostavuus, ilmapiiri, erilaisuus, huumori, teemakokoukset.
 • Jäsenen toiminta: valmistaudun, teen ehdotuksia, osallistun keskusteluun, työskentelyni on reilua, olen joukkuepelaaja.
 • Vetäjän valmistautuminen, kannustava ohjaaminen, tasapaino, johtajuus ja itseohjautuvuus.

TILAA MITTAUS TÄSTÄ. Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

Suhtautuminen muutoksiin (tiimi, projekti, yksikkö…)

Työskentely dynaamisessa – jopa kaoottisessa – työelämässä edellyttää muutosherkkyyttä, joustavuutta ja uuden oppimista. On uskallettava mennä epämukavuusalueelle. On siedettävä epävarmuutta ja opittava hallitsemaan tilanteita eri olosuhteissa. 

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa saada / hankkia tietoa henkilöstön suhtautumisesta muuttuviin tilanteisiin ja uudistuksiin. Tuntuman rinnalle tarvitaan mitattua tietoa. Hinta on 145 € + alv / kysely.

Kysymykset ovat neljässä ryhmässä ja kattavat ryhmän (tiimin, projektin, yksikön…) tärkeimmät menestystekijät, joihin tiimi voi itse vaikuttaa. Kysely sopii sekä yritysten että julkisten organisaatioiden tilanteisiin.

Tavoitteellisuus: ryhmän tarkoitus, vastuut ja avaintehtävät, tavoitteet, päätöksenteko, ajankäyttö

Kohti itseohjautuvuutta: sitoutuminen, aloitteellisuus, reagointi muutoksiin, kysyminen, tuloksellisuus 

Yhteistyö: luottamus, joukkuepeli, vaikuttaminen, ohjauksen vastaanottaminen, auttaminen, erilaisuuden arvostus 

Kehittyminen: palautteiden antaminen ja vastaanottaminen, epävarmuuden sietäminen, oppiminen, itseluottamus


TILAA MITTAUS TÄSTÄ. Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

Terveyspalvelut (koko henkilöstö, tiimi tai työryhmä)

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa hankkia henkilöstön näkemykset terveyskeskusten toiminnan laadusta eli mikä sujuu ja mikä osataan sekä missä on puutteita tai ongelmia. Organisaation toiminta perustuu ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen, joita tässä arvioidaan. Tuntuman tilalle tarvitaan mitattua tietoa. Hinta on 145 € + alv / kysely.

Mittaus on järkevintä suorittaa yksikkökohtaisesti (esim. vastaanottopalvelu, neuvola- ja kouluterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, sairaalapalvelut), jotta arviot kohdistuvat toimintaan, johon ko. yksikön henkilöstö voi itse vaikuttaa.

Kysymykset on jaettu kymmeneen ryhmään ja ne kattavat terveyskeskusten tärkeimmät menestystekijät, joita kehittämällä asiakaspalvelu, yhteistyö, töiden sujuvuus ja työn ilo paranee.

 • Ammattitaito, osaaminen ja koulutus
 • Asiakastyytyväisyys, asiakkaiden kohtaaminen ja ohjaaminen
 • Ilmapiiri, keskinäinen arvostus, pelisäännöt ja vastuullisuus
 • Yhteistyö, luottamus, tavoitettavuus ja työvälineet
 • Palautteiden antaminen ja vastaanottaminen
 • Työajan suunnittelu ja käyttö, priorisointi ja keskittyminen
 • Tiedonkulku, tiedon vastaanottaminen, palaverit ja palaverikäytäntö
 • Lähiesimiestyö, johtaminen ja esimiehen tukeminen
 • Tiedonkulku koko terveyspalvelussa, yksikköjen välinen yhteistyö ja pelisäännöt
 • Johdon johtaminen, nykytilanne ja tulevaisuus, henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet

TILAA MITTAUS TÄSTÄ. Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

Tiimi- tai projektityöskentely (itsenäinen tiimi, projekti tai työryhmä)

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa saada palautetta tiimi- tai projektityöskentelyn laadusta eli mikä sujuu ja mikä osataan sekä missä on puutteita tai ongelmia. Koska työt ovat entistä haastavampia, yhden ihmisen aivot eivät enää riitä. Tarvitaan ryhmiä, joissa on erilaisia näkemyksiä ja eri asioita osaavia ihmisiä. Hinta on 145 € + alv / kysely.

Tarvitaan ryhmiä, jotka pystyvät avoimeen keskusteluun ja jopa väittelyyn ilman että asiat henkilöityvät, jotka tietävät mitä varten he ovat olemassa ja mitä heiltä odotetaan. Tuntuman rinnalle tarvitaan mitattua tietoa.

Kysymykset ovat kuudessa ryhmässä ja kattavat tiimi-/projektityöskentelyn tärkeimmät menestystekijät, joihin tiimi voi itse vaikuttaa.

 • Tiimin / projektin tarkoitus, tavoitteet ja suunnitelmat, sitoutuminen, päätösten toteuttaminen, pelisäännöt.
 • Tulevaisuusnäkökulma, mahdollisuuden ja uhat, varasuunnitelmat, taloudellinen ajattelu, osaaminen, mittarit.
 • Luottamus, tiimityöskentely, tasapaino, keskittyminen olennaiseen.
 • Suunnitelmallisuus, ajankäyttö, päätöksenteko, reagointi poikkeamiin, asiakas- ja kumppanuusnäkökulma, oppiminen.
 • Ilmapiiri, kyseenalaistaminen, palautteiden antaminen ja vastaanottaminen, ihmissuhteet, erilaisuuden arvostus.
 • Vallankäyttö, vetäjän ohjaaminen, esimiehen johtaminen, työnjako, odotukset

TILAA MITTAUS TÄSTÄ
Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

Urheilija valmennusryhmässä (yksilölaji)

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa arvioida yksilölajin urheilijan toimintaa ryhmässä (esim. edustusjoukkuessa, treenikaverinen kanssa) eli mitä hän osaa sekä missä on puutteita. Tärkeintä on saada selville millä käytännön keinoilla urheilija ja valmentaja voivat parantaa hänen sekä fyysisiä että henkisiä kykyjään ja osaamistaan. Hinta on 145 € + alv / kysely.

Tuntuman tilalle tarvitaan mitattua tietoa. Kysymykset on jaettu seitsemään ryhmään ja ne kattavat tärkeimmät menestystekijät, joihin urheilija ja valmennusporras voivat vaikuttaa.

 • Osaamisen taso, tavoitteet, sitoutuminen, keskittyminen
 • Suunnitelmat, taustatekijät, käyttäytyminen, sietokyky
 • Luottamus, yhteistyö, tukeminen, avun pyytäminen
 • Kurinalaisuus, ajankäyttö, ohjeiden noudattaminen
 • Palautteiden antaminen ja vastaanottaminen, kuunteleminen
 • Oma-aloitteisuus, ottaa selville, erilaisuuden arvostus
 • Positiivinen ajattelu, itseluottamus, rentoutuminen, kuormittavuus

TILAA MITTAUS TÄSTÄ. Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

Urheilujoukkue (joukkuelaji)

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa arvioida urheilujoukkueen toimintaa eli mikä sujuu ja mikä osataan sekä missä on puutteita tai ongelmia. Täydellisiä joukkueita ei ole olemassa, tärkeintä on saada selville millä käytännön keinoilla voidaan yhdessä ja erikseen parantaa joukkueen peliä. Hinta on 145 € + alv / kysely.

Tuntuman tilalle tarvitaan mitattua tietoa. Kysymykset on jaettu kuuteen ryhmään ja ne kattavat urheilujoukkueen tärkeimmät menestystekijät, joihin joukkueen johto, valmennusporras ja pelaajat voivat itse vaikuttaa.

 • Joukkueen tarkoitus, tavoitteet, suunnitelmat ja pelisäännöt, sitoutuminen ja pelaaminen
 • Taustatekijät, käyttäytyminen, sietokyky, osaaminen, pelaajakohtaiset odotukset
 • Luottamus, tiimityöskentely, tasapaino ja keskittyminen olennaiseen
 • Suunnitelmallisuus, ajankäyttö, päätöksenteko, oppiminen
 • Ilmapiiri, palautteiden antaminen ja vastaanottaminen, henkilösuhteet, erilaisuus
 • Vallankäyttö, valmennusporras, johto, työnjako, joukkueen kannattajat

Katso valmentajan palaute

TILAA MITTAUS TÄSTÄ. Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

Yhteistyökyky / tiimityötaidot (yksilö)

Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa saada palautetta kenen tahansa tekijän / asiantuntijan yhteistyökyvystä. Suulliset palautteet keskittyvät usein yhteen asiaan. Kun tuloksessa näkyy kokonaisuus, on vastaanottaminen mielekästä, koska kehittymistä edellyttävien asioiden lisäksi näkyy myös hyvät puolet. Tuntuman tilalle tarvitaan mitattua tietoa.

Mittaria voi käyttää myös kehitys- ja palautekeskusteluissa. Kysymykset ovat kolmessa ryhmässä ja kattavat yhteistyön tärkeimmät menestystekijät, joihin kyseinen ihminen voi itse vaikuttaa. Hinta on 145 € + alv / kysely.

Asioitten hoitaminen: työn määrä ja laatu, osaaminen, tiedonkulku, tavoitteellisuus, ajankäyttö, tilannehallinta, päätöksenteko, ratkaisukeskeisyys, organisointi, pelisäännöt.

Yhteistyö ihmisten kanssa: ihmistuntemus, yhteistyökyky, reilu peli, vuorovaikutus, palautteiden antaminen ja vastaanottaminen, me-henki ja motivaatio.

Itsensä johtaminen: stressinsieto, muutoshalukkuus, positiivinen ajattelu, itseluottamus, tulevaisuus, luottamus, käytöstavat.

TILAA MITTAUS TÄSTÄ.
Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

Yritystoiminta (henkilöstö, tiimi tai työryhmä)

YRITTÄJÄ / YRITYSJOHTAJA – Tiedätkö oikeasti vai luuletko tietäväsi miten henkilöstösi kokee yrityksen toiminnan? Pitäisikö tuntuman tilalle hankkia mitattua tietoa?

Tämän kyselyn tavoitteena on hankkia suunnitelmallisesti tietoa todellisuudesta, jotta saadaan tarkempi kokonaiskuva siitä mitkä asiat sujuvat yrityksessä hyvin ja missä tarvitaan kehittämistä.

Suurempien yritysten kohdalla mittaus suoritetaan osasto- tai yksikkökohtaisesti, jotta arviot kohdistuvat toimintaan, johon ko. yksikön henkilöstö voi itse vaikuttaa. Hinta on 145 € + alv / kysely.

Kysymykset ovat seitsemässä ryhmässä ja ne kattavat menestymisen tärkeimmät tekijät, joilla varmistetaan yrityksen kilpailukyky ja joihin yrittäjä / johto ja henkilöstö voi itse vaikuttaa.

 • Tiedonkulku, vuorovaikutus, ratkaisukeskeisyys.
 • Osaaminen, oppiminen, oma-aloitteisuus, vastuullisuus.
 • Yrityksen tarkoitus, asiakastyytyväisyys, asiakaspalvelu, toimitusajat.
 • Ilmapiiri, kerralla oikein, luottamus, järjestys ja siisteys.
 • Palautteiden antaminen ja vastaanottaminen.
 • Tehtävät ja vastuut, pelisäännöt, työajan noudattaminen, suunnitelmallisuus.
 • Taloudellinen ajattelu, palaverit, esimiestaito, yrityksen johtaminen.

TILAA MITTAUS TÄSTÄ. Saat valmiin viestin ja linkin lähetettäväksi vastaajille. Ilmoittamasi määräajan jälkeen saat tulokset, katso alempana RAPORTTIMALLI.

RAPORTTIMALLI

Katso tästä esimerkki ”Yritystoiminta” -raportista. Arvion tekivät yrittäjä, esihenkilö, 2 tiiminvetäjää ja 12 asentajaa. Raportissa on vain otsikot, joiden sisältö on kuvattu tarkemmin kyselyssä.

Huomaa: kirjalliset kommentit on jätetty pois tästä mallista. Koska kysely on anonyymi, kommentteja on usein paljon. Lisäksi asiat kerrotaan avoimesti ja suoraan, jolloin saadaan tietoa niistä epäkohdista, jotka haittaavat eniten työskentelyä, mutta joita ei haluta tai uskalleta tuoda muuten esiin.


Kopioi ensin salasana: TjZYDDUV5oaN

ja avaa linkki:https://tool.karlex.fi/public/t/a4fb3ff3-2db6-4065-9e31-3503a85956ec 

VÄITÖSKIRJA

Tuottavuus kasvuun hiljaisen tiedon avulla

Työntekijöillä on paljon kehittämisajatuksia, joiden avulla tuottavuutta ja toiminnan laatua voidaan parantaa merkittävästi, ilmenee tutkija Marko Kestin väitöstutkimuksessa (Lapin yliopisto).

Kesti: ”Johdossa ei kunnolla ymmärretä henkilöstövoimavarojen merkitystä. Jatkuvassa muutoksessa ja haastavassa kilpailutilanteessa pitää kyetä hyödyntämään paremmin koko henkilöstön kokemuksia ja osaamista. Parhaiten onnistuvat työryhmäkohtaiset työn sujuvuutta parantavat toimenpiteet.

Kun yrityksellä on ongelmia, ne käynnistävät usein suuria kehittämishankkeita. Ne ovat usein tehottomia, koska toiminnan kehittämistä suunnitellaan ja ratkaisuja mietitään liian kauan. Monet kehittämishankkeet lisäävät myös työn määrää ja kiirettä, ja sitä kautta laskevat tuottavuutta.

Työhyvinvointia kartoitetaan suurilla henkilöstökyselyillä, joiden tuloksia ynnätään yhteen ja lasketaan keskiarvoja. Tämä on virheellinen ajattelutapa ja antaa useimmiten harhaanjohtavaa tietoa henkilöstön todellisesta tilasta. Vaikka kysymykset ovat oikeita, vastauksilla ei ole merkitystä todellisen työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn kannalta. Siksi tarvitaan malli, joiden tulosten perusteella kyetään vaikuttamaan organisaation todelliseen toimintaan ja ilmapiiriin.”

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että työryhmäkohtaiset kehittämiset saivat aikaan merkittävää henkilöstön suorituskyvyn nousua, joka näkyy tuottavuuden, toimintakapasiteetin ja motivaation kasvuna. Samaa nousua on todettu myös kuntaorganisaatioissa.

Tuottavuus kasvuun hiljaisen tiedon avulla