Johtoryhmän / tiimin / ryhmän työskentelyn arviointi

Tämä työkalu sopii johtoryhmille, ohjausryhmille, tiimeille, työryhmille, projekteille… joilla on melko itsenäinen vastuualue (sana johtoryhmä tarkoittaa kysymyksissä kyseistä ryhmää tai tiimiä).

Työkalun avulla ryhmä voi suunnitelmallisesti seurata ja kehittää työskentelyään. Täydellistä työskentelyä ei etsitä, koska sellaista ei ole olemassa. Aina voi kehittyä. Jokainen ihminen kokee asiat omalla tavallaan, ja tätä tietoa etsitään eli jäsenten henkilökohtaisia käsityksiä ryhmän toiminnasta. Joukkuepeleissäkin saavutetaan hyviä tuloksia monella eri tavalla.

Tavoitteena on:

  • saada ryhmä tiedostamaan selkeämmin oman toimintansa ja työskentelytapansa,
  • lisätä avoimuutta ja sitä kautta parempaa yhteisymmärrystä,
  • selvittää ryhmän työskentelyn kehittämistarpeita ja -alueita, sekä tehostaa joukkuepeliä siten, että tehdään oikeita asioita eikä vain asioita oikein ( 1 + 1 = 3 ).

Tämän mittarin tavoitteena ei ole löytää totuutta, vaan sen avulla nähdään selkeämmin miten jäsenet kokevat ryhmän toiminnan. Mittauksen tavoitteena on nähdä kokonaisuus ”mustaa valkoisella” ja synnyttää avointa keskustelua, jonka avulla toimintaa kehitetään.

Käy kaikki kohdat läpi ja merkitse 4:llä ne kohdat, jotka edellyttävät eniten kehittämistä. Arvio 10 tarkoittaa, että olet ko. kohtaan täysin tyytyväinen. Arvioitavat asiat ovat kysymysten muodossa, jolloin 4 = ei, 10 = kyllä. Käyttämällä koko asteikkoa (4-10) saadaan tarkempi kuva tilanteesta.

Kysely on luottamuksellinen. Nimesi ei esiinny tulostuksessa eikä toimiteta kenenkään tietoon. Käytämme nimeäsi vain tarkistustietona mahdollisissa epäselvissä tapauksissa, kun samaan aikaan meille voi tulla useampia arvioita.

Kiitos etukäteen
Karl-Magnus Spiik
puhelin 050-2333
sähköposti: [email protected]
internet: http://www.spiik.fi


Nimesi
Yritys / Organisaatio
Johtoryhmän tai ryhmän nimi
Kirjoita tarkasti sen ryhmän nimi, jonka toiminnasta annat arvion.
1. Johtoryhmän / ryhmän tarkoitus
Onko johtoryhmä täysin tietoinen tarkoituksestaan eli mitä varten se on olemassa ja mihin sen avulla pyritään? Jos kysymys on muusta ryhmästä, niin tiedetäänkö mikä on ryhmän paikka koko organisaation palveluketjussa / prosessissa.

4 5 6 7 8 9 10
2. Strategiat / suunnitelmat
Ovatko strategiat / suunnitelmat riitävän selkeitä, ymmärrettäviä ja toteuttamiskelpoisia.

4 5 6 7 8 9 10
3. Sitoutuminen
Onko johtoryhmä sitoutunut strategioihin / suunnitelmiin sekä yksilönä että ryhmänä.

4 5 6 7 8 9 10
4. Strategian jalkauttaminen
Osataanko strategiat viedä johtamisen tai muiden keinojen avulla organisaatioon siten, että ne toteutuvat myös käytännön toiminnassa.

4 5 6 7 8 9 10
5. Tulevaisuusnäkökulma
Onko tulevaisuusnäkökulma esillä kokouksissa (uudet ideat, erilaiset ratkaisut…).

4 5 6 7 8 9 10
6. Mahdollisuudet ja uhat
Jos mahdollisuuksia ja uhkia ei pohdita tarpeen mukaan johtoryhmän kokouksissa, niin tehdäänkö tämä työ säännöllisesti esim. vuosittain.

4 5 6 7 8 9 10
7. Varasuunnitelmat
Onko tärkeimpien strategioiden kohdalla olemassa varasuunnitelmia ja/tai käydäänkö kokouksissa ja jäsenten kesken keskustelua vaihtoehdoista.

4 5 6 7 8 9 10
Kommentit kohtiin 1-7
8. Budjetti
Seurataanko budjetin / talouslukujen toteutumista ja reagoidaan muuttuneisiin tilanteisiin riittävän nopeasti.

4 5 6 7 8 9 10
9. Avaintehtävät ja vastuut
Ovatko johtoryhmän jäsenten avaintehtävät, vastuut ja tavoitteet kaikille selkeitä.

4 5 6 7 8 9 10
10. Mittarit
Löytyykö avaintehtäville toimivia mittareita, jotta niiden toteutumista voidaan seurata myös johtoryhmässä.

4 5 6 7 8 9 10
Kommentit kohtiin 8-10
11. Luottamus
Millä tasolla on johtoryhmän jäsenten keskinäinen luottamus.

4 5 6 7 8 9 10
12. Tiimi
Osaako ryhmä toimia tiiminä (vastuu kokonaisuudesta, yhteistyö, joustavuus, auttaminen, avun pyytäminen, kannustaminen, tukeminen…).

4 5 6 7 8 9 10
13. Tasapaino
Onko tasapaino eri yksiköiden / osastojen ja yhteisten asioiden välillä sopiva.

4 5 6 7 8 9 10
14. Resurssit
Käytetäänkö organisaation resursseja kokonaisuuden kannalta oikein.

4 5 6 7 8 9 10
15. Keskittyminen olennaiseen
Käsitelläänkö johtoryhmän kokouksissa ja muussakin yhteistyössä olennaisia asioita (suurin tulosvaikutus, pääpaino tulevaisuudessa).

4 5 6 7 8 9 10
Kommentit kohtiin 11-15
16. Suunnitelmallisuus
Onko johtoryhmän työskentely suunnitelmallista ja tuloksellista; kokoukset valmistellaan ja niihin valmistaudutaan.

4 5 6 7 8 9 10
17. Ajankäyttö
Onko ajankäyttö hallinnassa: aikatauluista on sovittu ja niitä noudatetaan, ajankäyttö on oikeassa suhteessa käsiteltävien asioiden merkittävyyteen.

4 5 6 7 8 9 10
18. Päätöksenteko
Onko päätöksenteko tehokasta ja tuloksellista ja niiden yhteydessä sovitaan tavoitteesta, aikataulusta, vastuuhenkilöstä ja seurannasta.

4 5 6 7 8 9 10
19. Poikkeamat
Saako johtoryhmä riittävän nopeasti tietoa poikkeamista ja niiden pohjalta tehdään päätöksiä ja sovitaan toimenpiteistä.

4 5 6 7 8 9 10
20. Asiakasnäkökulma
Onko asioiden käsittelyssä mukana asiakasnäkökulma (mm. asiakastyytyväisyys, asiakkaiden tarpeiden tuntemus ja ennakointi).

4 5 6 7 8 9 10
21. Henkilöstönäkökulma
Onko asioiden käsittelyssä mukana henkilöstönäkökulma eli päätösten kohdalla arvioidaan niiden vaikutus henkilöstöön (motivaatio, sitoutuminen, asennoituminen).

4 5 6 7 8 9 10
Kommentit kohtiin 16-21
22. Oppiminen ja kehittäminen
Kiinnittääkö johtoryhmä jatkuvasti huomiota oppimiseen, osaamisen kehittämiseen ja toimintojen parantamiseen.

4 5 6 7 8 9 10
23. Ilmapiiri
Onko ilmapiiri kannustava, kokoukset innostavia ja kommunikaatio avointa.

4 5 6 7 8 9 10
24. Väittely
Osataanko ryhmässä kyseenalaistaa asioita ja väitellä ammattimaisesti siten, että erilaiset näkemykset tuottavat lisäarvoa eivätkä synnytä henkilöriitoja.

4 5 6 7 8 9 10
25. Ajatukset ja asenteet
Tietävätkö johtoryhmän jäsenet toistensa ajatukset ja asenteet.?

4 5 6 7 8 9 10
26. Arvot
Ohjaavatko organisaation arvot ja/tai pelisäännöt johtoryhmän ja sen jäsenten toimintaa.

4 5 6 7 8 9 10
Kommentit kohtiin 22-26
27. Palautteiden antaminen
Annetaanko palautteita (+/-) suoraan ja rakentavalla tavalla.

4 5 6 7 8 9 10
28. Palautteiden vastaanottaminen
Osataanko palautteet ottaa vastaan siten, että toiminta kehittyy.

4 5 6 7 8 9 10
29. Ristiriidat
Käsitelläänkö ristiriidat nopeasti, jotta keskinäiset erimielisyydet eivät häiritse johtoryhmän työskentelyä.

4 5 6 7 8 9 10
30. Erilaisuus
Onko johtoryhmä tehokkaasti toimiva joukkue, jossa erilaisuus koetaan vahvuudeksi; vai löytyykö “henkilökemia” -ongelmia jotka häiritsevät yhteistyötä.

4 5 6 7 8 9 10
31. Valta
Tukeeko vallankäyttö johtoryhmän toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista.

4 5 6 7 8 9 10
32. Johtoryhmän työskentely
Miten tyytyväinen olet johtoryhmän työskentelyyn. Kirjaa tärkeimmät parannusehdotuksesi.

4 5 6 7 8 9 10
Kommentit kohtiin 27-32