Analys av ledarskap (360 -mätning/gammal)

Konsten att vara ledare är något av det svåraste som finns, eftersom målsättningen är att effektivt använda både fysiska och psykiska resurser. Ingen är fullkomlig. Man kan alltid utvecklas. Målsättningen för denna kartläggning är att få fram feedback så att den analyserade personen får en klarare uppfattning om i vilken riktning den egna utvecklingen bör styras.


Din uppgift är att ge så ärlig feedback som möjligt av ifrågavarande person. Gå igenom samtliga punkter och gradera dem på en skala från 4 (-) till 10 (+). Skriv siffran 4 för de egenskaper som mest behöver utvecklas. Siffran 10 innebär att den ifrågavarande personens skicklighet/kunskaper är helt i sin ordning inom de områdena.

Vi ber dig vänligen vara koncentrerad när du fyller i formuläret så att det skall kunna vara till någon nytta. Att göra bedömningar inom ungefär samma område på skalan säger ingenting; det betjänar inte syftet med vidareutveckling och lärande. Respektera personen som bett om feedback och gör bedömningen med omsorg. Använd hela skalan i vid bemärkelse, så att de bästa egenskaperna och de egenskaper som behöver vidareutvecklas tydligt framträder.

Formuläret är absolut konfidentiellt. Ditt namn kommer inte att framgå någonstans. Ditt namn behåller vi endast för att kunna kontrollera eventuella oklarheter, eftersom vi samtidigt kan få in bedömningar av flera personer samtidigt.

Vi tackar dig på förhand
Karl-Magnus Spiik Ky
telefon , telefax 02-2424 323
email: [email protected]
internet: http://www.spiik.fi


Företag eller organisation
Avdelning
Uppgiftslämnaren
Person som bedöms
Välj det rätta alternativ:
Du bedömer ovanstående person, som är din förman (eller kollega eller partner…)
Du är ovanstående person, dvs du bedömer dig själv
Du är ovanstående persons förman
 
Alla frågor gäller ifrågavarande persons ledarskapsförmåga (inte det allmänna läget i organisationen).

Frågor:


1.
Personlig arbetsmängd.
Hur mycket arbetar personen. Är personen tillräckligt aktiv och uppnår verkliga resultat. Bedöm hur personen sköter hela sitt ansvarsområde. Använder personen sina fysiska och psykiska resurser på rätt sätt..

4 5 6 7 8 9 10

2.
Personlig arbetskvalitet.
Hurdan är yrkesskickligheten. Motsvarar den vad som erfordras för arbetet. Vilken kvalitet har arbetsresultatet. Utvecklas personens yrkesskicklighet i takt med gjorda erfarenheter. Är arbetsmängd och kvalitet i balans.

4 5 6 7 8 9 10

3.
Planmässighet.
Är målsättningen klar. Är arbetssättet planmässigt och konsekvent på ett sådant sätt att det även underlättar de övrigas arbete.

4 5 6 7 8 9 10

4.
Har personen kontroll över tidsanvändningen.
Håller överenskommen tidtabell. Reserverar personen tillräckligt med tid för att sköta nyckeluppgifterna. Kan personen avsätta tid även med tanke på förändrade situationer (flexibilitet och känsla för situation).

4 5 6 7 8 9 10

5.
Förmåga att lösa problem.
Erkänner personen problem och kan han/hon lösa dem systematiskt och under noggrant övervägande. Kan personen hitta själva kärnan i ärendet.

4 5 6 7 8 9 10

6.
Beslutsförmåga.
Vågar och kan personen ta beslut, vid behov även snabba. Håller personen fast vid sina beslut eller låter personen omgivningen påverka i alltför hög grad.

4 5 6 7 8 9 10

7.
Organisationsförmåga.
Hur skicklig är personen på att organisera, använda och leda befintliga resurser.

4 5 6 7 8 9 10

8.
Delegeringsförmåga.
Kan personen delegera rätt, dvs förutom att delegera ansvar även ge tillräckligt med befogenheter. Gör delegeringen mottagaren motiverad.

4 5 6 7 8 9 10

9.
Människokännedom, samarbetsförmåga och ledarskapsförmåga.
Förstår personen sig på människor. Kan personen sätta sig i en annan persons ställning (empati, känslointellekt). Kan personen anpassa sig efter olika situationer och till olika människor. Kan personen inspirera och aktivera människor och grupper.

4 5 6 7 8 9 10

10.
Objektivitet och attityder.
Hur objektivt förhåller sig personen till företaget, dess olika grupper, kunderna och samarbetspartners. Fungerar personen rättvist, konstruktivt och positivt. Kan personen fungera som en god skiljedomare i konfliktsituationer.

4 5 6 7 8 9 10

11.
Kommunikation.
Hur öppet, klargörande och rakt kan personen föra fram sina idéer och tankar. Kan personen lyssna. Ger kommunikationen inspiration till diskusson.

4 5 6 7 8 9 10

12.
Sättet att uppträda och påverka.
Är uppträdandet naturligt och trovärdigt. Hur använder personen gester, röstläge och ögonkontakt. Förmår personen påverka andra genom sin egen personlighet. Kan personen få de andra att ställa sig bakom hans/ hennes projekt.

4 5 6 7 8 9 10

13.
Feedback.
Ger personen tillräckligt med både + och – feedback. Brukar personen tacka. Ger personen negativ feedback på ett konstruktivt vid på rätt och plats.

4 5 6 7 8 9 10

14.
Förmåga att ta emot feedback.
Tar personen öppet emot feedback. Accepteras feedbacken så att den också påverkar arbetsresultatet eller är motreaktionen förklaringar eller försvar.

4 5 6 7 8 9 10

15.
Stresstålighet.
Tål personen arbetspress. Kan han/hon arbeta effektivt utan att bli nervös. Kan han/hon slappna av och t ex prata om annat än arbetet. Har personen kontroll över sig själv och sin grupp i pressade/svåra situationer..

4 5 6 7 8 9 10

16.
Förändringsvilja.
Hur förhåller sig personen till förändringar som kommer utifrån. Är personen färdig att utveckla och utvecklas, trots att han/hon kanske inte omedelbart är av samma åsikt. Vilkendera reaktionen är vanligare i en förändrad situation: förändringsmotvilja eller förändringsvilja.

4 5 6 7 8 9 10

17.
Självförtroende.
Hurdant är personens självförtroende i allmänhet, vad händer i besvärliga och främmande situationer. Kan personen erkänna sina fel både för sig själv och för andra. Tar personen tillräckligt beslutsamt tag i olika missförhållanden och obehagliga situationer.

4 5 6 7 8 9 10

18.
Förmåga att visionera.
Är personen en ”visionär”. Försöker han/hon se utvecklingstendenser och även själv utvecklas eller fungerar han/hon precis som förut. Har personen omfattat företagets/ organisationens målsättning, syns det i tankar, ord och handlingar.

4 5 6 7 8 9 10

19.
Ärlighet.
Är personen ärlig. Kan man lita på honom/henne.

4 5 6 7 8 9 10

20.
Vi-känsla och motivation.
Bygger personen upp gruppens vi- känsla. Försöker han/hon åstadkomma ett positivt slutresultat. Uppskattar personen arbetsglädje. Kan personen motivera och själv arbeta ledigt men samtidigt effektivt.

4 5 6 7 8 9 10

21.
Psykisk balans.
Är personen i psykisk balans och kan han/ hon överföra detta även på medarbetare. Är personens uppförande ett gott exempel på bra samarbetsförmåga och uppskattning av medmänniskor.

4 5 6 7 8 9 10
Var snäll och ge också skriftlig feedback (+ / -)