Esimiestaitoarvio (360 -mittaus/vanha)

Vaikuttamisen taito (esimiestaito, johtaminen….) on yksi maailman vaikeimmista tehtävistä, kun tavoitteena on fyysisten ja henkisten resurssien tehokas käyttö. Kukaan ihminen ei ole koskaan valmis. Aina voi kehittyä. Tämän arvioinnin tavoitteena on hankkia palautetta, jotta ko. henkilö saa tarkemmat tiedot siitä mihin suuntaan ja miten hänen kannattaa kehittää itseään ja toimintaansa.

Tehtäväsi on antaa mahdollisimman rehellinen palaute ko. henkilöstä, joka Sinulta sitä nyt pyytää. Käy kaikki kohdat läpi ja arvioi ne asteikolla 4:stä ( -) 10:een (+)

  • Merkitse 4:llä ne ominaisuudet, jotka edellyttävät eniten kehittämistä (ko. henkilön heikkous).
  • Arvio 10 tarkoittaa, että ko. kohdan suhteen henkilön taidot ovat hyvät (ko. henkilön vahvuus).

Oletko ystävällinen ja keskityt täyttämiseen, jotta siitä on vastaavaa hyötyä. Arvioiden merkitseminen suunnilleen samaan paikkaan ei kerro juuri mitään; se ei palvele oppimistavoitteita. Arvosta siis palautteen pyytäjää ja tee tämä huolella. Käytä asteikkoa laajasti, jotta parhaat ominaisuudet ja kehittämisen kohteet tulevat selvästi esiin.

Kysely on ehdottoman luottamuksellinen. Nimesi ei esiinny tulostuksessa eikä toimiteta kenenkään tietooni. Käytämme nimeäsi vain tarkistustietoina mahdollisissa epäselvissä tapauksissa, kun samaan aikaan meille voi tulla useamman henkilön arvioita yhtäaikaa.

Kiitos etukäteen

Karl-Magnus Spiik Ky

puhelin 02-2421 345, telefax 02-2424 323

sähköposti: [email protected]

internet: http://www.spiik.fi


Yritys / Organisaatio
Osasto (yksikkö/tiimi…)
Arvion tekijän nimi
Arvioitavan henkilön nimi
Valitse oikea vaihtoehto:
Annat arvion yllä mainitusta henkilöstä, joka on esimiehesi (tai kollegasi, tai kumppanisi…)
Olet yllä mainittu henkilö eli arvioit itse itseäsi
Olet yllä mainitun arvioitavan henkilön esimies
 
Kaikki kysymykset koskevat ko. henkilön johtamistaitoja (ei yleistä tilannetta organisaatiossa).

Kysymykset:


1.
Henkilökohtaisen työn määrä.
Paljonko tekee töitä. Onko riittävän aktiivinen ja saa aikaan todellisia tuloksia. Arvio annetaan henkilön koko vastuualueen hoitamisesta. Ovatko hänen fyysiset ja henkiset resurssinsa oikeassa käytössä.

4 5 6 7 8 9 10

2.
Henkilökohtaisen työn laatu.
Minkälainen on ammattitaito. Vastaako se sitä mitä hänen työssään tarvitaan. Miten laadukkaita työn tulokset ovat. Kehittyykö ammattitaidossa kokemustensa myötä. Ovatko työn määrä ja laatu tasapainossa.

4 5 6 7 8 9 10

3.
Suunnitelmallisuus.
Ovatko tavoitteet selkeitä Onko tiedonkulku ja työskentely suunnitelmallista siten, että se helpottaa muidenkin työskentelyä.

4 5 6 7 8 9 10

4.
Onko ajankäyttö hallinnassa.
Pysyykö sovituissa aikatauluissa. Varaako riittävästi aikaa avaintehtävien hoitamiseen. Osaako varata aikaa myös muuttuvia tilanteita varten (joustavuus ja tilanneherkkyys).

4 5 6 7 8 9 10

5.
Ongelmanratkaisutaito.
Tiedostaako ongelmat ja ratkaisee ne järjestelmällisesti ja harkitusti. Osaako etsiä asian ytimen.

4 5 6 7 8 9 10

6.
Päätöksentekokyky.
Osaako ja uskaltaako tehdä päätöksiä, tarvittaessa nopeitakin. Pysyykö päätöksissään, vai antaako ympäristön vaikuttaa niihin liikaa.

4 5 6 7 8 9 10

7.
Organisointikyky.
Miten taitavasti organisoi, käyttää ja ohjailee resursseja.

4 5 6 7 8 9 10

8.
Delegointikyky.
Delegoiko oikein eli antaa vastuun lisäksi myös riittävästi valtuuksia. Synnyttääkö delegointi vastaanottajassa motivaatiota ja sitoutumista.

4 5 6 7 8 9 10

9.
Ihmistuntemus, yhteistyökyky ja esimiestaito.
Ymmärtääkö erilaisia ihmisiä. Osaako asettua toisen asemaan (empatia, tunneäly). Pystyykö mukautumaan eri tilanteiden ja erilaisten ihmisten mukaan. Osaako innostaa ja aktivoida ihmisiä ja ryhmiä.

4 5 6 7 8 9 10

10.
Tasapuolisuus ja asenteet.
Miten tasapuolisesti suhtautuu yritykseen, sen eri ryhmiin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Toimiiko oikeudenmukaisesti, rakentavasti ja myönteisesti. Osaako olla hyvä erotuomari ristiriitatilanteissa. Toimiiko arvojen mukaisesti.

4 5 6 7 8 9 10

11.
Kommunikointi.
Miten avoimesti, selkeästi ja suoraan tuo ajatuksiaan ja ideoitaan esiin. Osaako kuunnella. Synnyttääkö kommunikointi keskusteluhalua.

4 5 6 7 8 9 10

12.
Esiintymis- ja vaikuttamistaito.
Onko esiintyminen luontevaa ja uskottavaa. Miten käyttää eleitä, äänenpainoa ja katsekontaktia. Kykeneekö vaikuttamaan muihin omalla persoonallaan. Saako muut asiansa taakse.

4 5 6 7 8 9 10

13.
Palautteen antaminen.
Antaako sekä + että – palautetta riittävästi. Osaako kiittää. Antaako negatiivisen palautteen rakentavasti, oikeassa paikassa ja tilanteessa.

4 5 6 7 8 9 10

14.
Palautteen vastaanottaminen.
Ottaako avoimesti palautteita vastaan. Meneekö palaute perille ja vaikuttaa toimintaan, vai onko vastareaktio selittely, puolustautuminen tai jokin muu tunnereaktio.

4 5 6 7 8 9 10

15.
Stressin sieto.
Kestääkö paineita. Osaako työskennellä tehokkaasti hermostumatta. Kykeneekö myös rentoutumaan ja esim. puhumaan muistakin asioista kuin työstä. Osaako hallita itseään ja ryhmiä vaikeissakin tilanteissa.

4 5 6 7 8 9 10

16.
Muutoshalukkuus.
Miten suhtautuu ulkoapäin tuleviin muutoksiin. Onko valmis kehittämään ja kehittymään, vaikka ei ehkä ole asiassa heti samaa mieltä. Kumpi on yleisempi reaktio muutostilanteissa: muutosvastarinta tai muutoshalukkuus.

4 5 6 7 8 9 10

17.
Itseluottamus ja jämäkkyys.
Minkälainen on itseluottamus yleensä, entä hankalissa ja vieraissa tilanteissa. Pystyykö tunnustamaan virheensä itselleen ja muille. Puuttuuko riittävän jämäkästi epäkohtiin ja epämiellyttäviin tilanteisiin.

4 5 6 7 8 9 10

18.
Visiointikyky.
Onko henkilö ns. näkijä. Pyrkiikö näkemään kehityksen suunnat ja kehittymään, vai toimiiko useimmiten kuten ennenkin. Onko sisäistänyt yrityksen/organisaation tarkoituksen ja se näkyy ajattelussa, puheissa ja teoissa.

4 5 6 7 8 9 10

19.
Rehellisyys.
Toimiiko rehellisesti. Voiko häneen luottaa.

4 5 6 7 8 9 10

20.
Me-henki ja motivaatio.
Rakentaako ryhmän me-henkeä ja pyrkiikö positiiviseen lopputulokseen. Arvostaako työn iloa. Osaako motivoida ja työskennellä itsekin rennon tehokkaasti.

4 5 6 7 8 9 10

21.
Henkinen tasapaino ja käytöstavat.
Onko henkisesti tasapainossa ja tartuttaa sitä myös muihin. Näyttääkö käyttäytymisellään esimerkkiä hyvästä yhteistyöstä ja kanssaihmisten arvostamisesta.

4 5 6 7 8 9 10
Sana on vapaa:

Kirjaa tähän tärkeimmät kehittämisehdotuksesi, ja muitakin kommentteja.