Talmun valmennusohjelmat

TALMUN VALMENNUSOHJELMAT
 • Kahdeksan vuoden aikana henkilöstö osallistui kolmeen erilaiseen valmennukseen, jotka suunniteltiin aina erikseen sen hetken tilanteen ja tarpeen pohjalta. Tärkeimmät avainhenkilöt ja päätöksentekijät olivat kaikissa mukana, osa henkilöstöstä kahdessa ja suurin osa vain yhdessä mukana.
 • Yksi tärkeimmistä onnistumiseen vaikuttaneista toimenpiteistä oli johdon aktiivisuus. Seminaarien kehittämisehdotukset vietiin määrätietoisesti eteenpäin operatiivisen johtamisen kautta. Jos ehdotuksia ei voitu sillä hetkellä toteuttaa, annettiin siitä palaute osallistujille perusteluineen.
Ohjelma 1988: YHTEISTOIMINTAVALMENNUS ( 2 pv )

Oy Talmu Ab:n yhteistoimintavalmennus toimihenkilöille ja myös suorittavalle tasolle on käytännönläheinen koulutusohjelma, joka on rakennettu nykypäivän ja tulevaisuuden yhteistyötä varten. Suunnittelussa on otettu huomioon sekä yrityksen että henkilöstön tarpeet.

Seminaari ohjataan motivoivan johtamisen periaatteilla, joten se aktivoi osallistujia. Valmennuksen aikana keskustellaan paljon. Pääpaino on aihealueiden soveltamisessa käytäntöön harjoitusten ja henkilökohtaisten sovellutusten avulla. Toisena päivän ratkaistaan yrityksen todellisia ongelmia; tuloksena osallistujien ongelmaratkaisutaito kasvaa ja johto saa käytännön ehdotuksia nykyisen toiminnan tehostamiseksi.

Valmennuksen päämääränä on tehokkaasti ja joustavasti toimiva organisaatio, jossa olemassaolo- va ammattitaito hyödynnetään koko yrityksen hyväksi. Jokaisesta seminaarista toimitetaan kirjallinen raportti johdolle, johon on koottu ryhmätöiden tulokset sekä esiin tulleet tulosten kannalta tärkeät asiat. Raportti voi sisältää myös toimenpide-ehdotuksia.

TAVOITTEET

 • Oman toiminnan tunnistaminen ja tehokkaampi ohjaaminen
 • Erilaisten ihmisten tunnistaminen, motivoiminen ja kannustaminen
 • Miten erilaisia ihmisiä johdetaan ja miten heihin vaikutetaan
 • Joustavampi työskentely osastojen, alaisten ja esimiesten välillä
 • Todellisten ongelmien ratkaiseminen seminaarissa opituilla vuorovaikutustaidoilla
 • Perusmotivaation kohottaminen ja työhön sitoutumisen lisääminen

AVAUS JA VIRITTÄYTYMINEN

 • seminaarin tavoitteet ja työskentelytapa
 • osallistujien odotukset
 • yhteistyö Talmussa, ja yhteistyön vaikutus tavoitteisiin ja toiminnan tuloksiin

IHMISTUNTEMUS

 • oman toiminnan analyysi, testi
 • erilaisten ihmistyyppien piirteet ja käyttäytyminen
 • osallistujien kokemukset tyypeistä käytännössä ja eri tehtävissä
 • oman tyypin arviointi ja vertaaminen testin tulokseen
 • henkilökohtaiset kehittymistarpeet

IHMISTUNTEMUS YHTEISTOIMINNASSA

 • ryhmätyö erilaisten ihmisten motivoimisesta, kannustamisesta ja johtamisesta
 • minkälaiset ihmiset työskentelevät tehokkaasti yhdessä
 • tyypit joiden kesken syntyy helposti ristiriitoja
 • omien työtovereiden tunnistaminen, miten heitä motivoidaan paremmin

MUUTOSVASTARINNASTA MUUTOSHALUKKUUTEEN

 • mitä muutosvastarinta on
 • muutosvastarinta ja yrityksen kehittäminen
 • miten aivot ottavat vastaan ja tallentavat tietoja ja tapoja
 • omia käytännön kokemuksia “kun itse oli vastaan”
 • miten muutosvastarinta muutetaan muutoshalukkuudeksi, 12 käytännön keinoa

YHTEISTYÖ TALMUSSA

 • ongelmat ja epäkohdat jotka estävät tuloksellista ja motivoivaa yhteistyötä
 • tuloksiin eniten vaikuttavien ongelmien käsittelystä päättäminen
 • ongelmien taustojen analysointia ja ratkaisuehdotuksia
 • johtopäätökset
 • ratkaisujen tavoite, suunnitelma, aikataulu, vastuuhenkilö ja seuranta
 • yhteenvedot johdolle

KEHITYSPROJEKTIT

 • henkilökohtaiset kehitysprojektit: mitä päätän itse tehdä, tavoitteet, suunnitelmat ja aikataulut
Ohjelma 1991: INNOSTAVA JA TULOKSELLINEN YHTEISTYÖ (2 pv)

TAVOITTEET

 • Viestinnän merkityksen ymmärtäminen toimivassa yhteistyössä
 • Ihmissuhteiden kehittäminen Talmussa
 • Oppia paremmin antamaan sekä positiivista että negatiivista palautetta
 • Joustavampi työskentely osastojen, alaisten ja esimiesten välillä
 • Todellisten ongelmien ratkaiseminen seminaarissa opituilla vuorovaikutustaidoilla
 • Perusmotivaation kohottaminen ja työhön sitoutumisen lisääminen

AVAUS JA VIRITTÄYTYMINEN

 • seminaarin tavoitteet ja työskentelytapa
 • osallistujien odotukset
 • yhteistyö Talmussa, ja yhteistyön vaikutus tavoitteisiin ja toiminnan tuloksiin

VIESTINTÄ YRITYKSESSÄ

 • miksi viestit menevät niin usein hukkaan ja lähes jokaisessa yrityksessä on tiedonkulkuongelmia
 • kahden ihmisen välinen viestintä
 • miten sanat, eleet, ilmeet ja asenteet vaikuttavat viestin perille menemiseen
 • miten varmistamme tiedon paremman kulkemisen Talmussa

IHMISSUHTEET

 • mikä on ihmissuhteiden laki ja toimiiko se
 • miten ihmissuhteet eroavat työpaikalla ja kotona
 • kun kaverilla on “huono päivä”
 • hankalat yhteistyökumppanit ja asennoituminen heihin
 • kenellä on vastuu hyvistä ihmissuhteista ja hyvästä me-hengestä Talmussa

HYVÄN YHTEISTYÖN YLLÄPITÄMINEN

 • toimiva ja kehittyvä yhteistyö edellyttää jatkuvasti palautteita
 • mikä on palautteen todellinen merkitys ihmiselle
 • positiivisen palautteen antamisharjoitus
 • miksi negatiivisen palautteen antaminen on vaikeaa
 • miten moite annetaan rakentavasti
 • harjoitus

YHTEISTYÖ TALMUSSA

 • ongelmat ja epäkohdat jotka estävät tuloksellista ja motivoivaa yhteistyötä
 • tuloksiin eniten vaikuttavien ongelmien käsittelystä päättäminen

HYVIN SUUNNITELTU ON PUOLIKSI TEHTY

 • hyvän suunnittelun ja yhdessä ymmärretyn tekemisen vaikutus tuloksiin
 • miten yhteistyötä ja tuloksellisuutta kannattaa erityisesti kehittää Suomessa
 • keskustellaanko Talmussa jo riittävän avoimesti ja suoraan

RATKAISUEHDOTUKSET

 • ongelmien taustojen analysointia ja ratkaisuehdotuksia
 • johtopäätökset
 • ratkaisujen tavoite, suunnitelma, aikataulu, vastuuhenkilö ja seuranta
 • yhteenveto johdolle

KEHITYSPROJEKTIT

 • henkilökohtaiset kehitysprojektit: mitä päätän itse tehdä, tavoitteet, suunnitelmat ja aikataulut
Ohjelma 1993: JÄMÄKÄSTI ETEENPÄIN ( 2 pv )

TAVOITTEET

 • Sujuva ja joustava yhteistyö
 • Itseluottamuksen ja jämäkkyyden kehittäminen
 • Avoimen ja rakentavan vuorovaikutuksen lisääminen
 • Taloudellisen ajattelun ymmärtäminen Talmun liiketoiminnassa
 • Ehdotusten tuottaminen Talmun toimintojen kehittämiseksi

AVAUS JA VIRITTÄYTYMINEN

 • valmennuksen tavoitteet ja työskentelytapa
 • missä tilanteessa olemme juuri nyt
 • mikä merkitys hyvällä ja joustavalla yhteistyöllä on tulosten syntymisessä
 • miten 1 + 1 voi olla 3
 • mitä ovat tekninen laatu ja toiminnallinen laatu ja mitä ne merkitsevät minulle
 • miten yrityskuva syntyy ja miten yrityskuva varmistaa menestymisen markkinoilla

JÄMÄKKÄ VUOROVAIKUTUSTAITO

 • miten jämäkkä olen, henkilökohtainen analyysi
 • miten jämäkkyys näkyy tehtävien hoitamisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä
 • miksi olen välillä hyökkäävä, välillä vihjaileva, joskus lepsu tai välinpitämätön, ja usein myös ihan jämäkkä
 • arvio omasta jämäkkyydestä, analyysin purku ja johtopäätökset
 • miten jämäkästi Talmun ihmiset ovat mukana yhteistyön kehittämisessä, tuodaanko omia ajatuksia esiin, otetaanko muiden ehdotuksia vastaan, osataanko asioista keskustella oikealla ja rakentavalla tavalla, onko vastuuta kokonaisuudesta ja yhteisestä laadusta
 • millä tasolla on osastojen välinen arvostus ja luottamus

KESKUSTELU- JA NEUVOTTELUTAITO

 • mitkä ovat neuvottelutilanteen tärkeimmät tekijät
 • yksilötyö, pariharjoitus ja johtopäätökset
 • miten voin parantaa omaa vuorovaikutustaitoani

TALOUDELLINEN AJATTELU

 • miten yrityksen tulos syntyy: tulot – menot = tulos
 • Talmu numeroiden valossa
 • laskentaharjoitus: määritellyn tuotteen liikevaihto ja sen aikaansaamiseen tarvittavat panostukset (aine- ja työkustannukset, > investoinnit ym.)
 • mihin kohtiin voimme vaikuttaa itse, jotta olemme kustannustehokkaita

ITSELUOTTAMUS, AKTIIVISUUS JA KEHITYSHALU

 • hyvän itseluottamuksen vaikutus motivaatioon ja tuloksiin
 • miten avoimuus ja vuorovaikutushalu kasvavat itseluottamusta kehittämällä
 • suomalaiset perinteet ja niiden vaikutus itseluottamuksen kautta yhteistyöhaluun, yhteistyökykyyn ja keskinäiseen arvostukseen
 • miten itseluottamus palautetaan epäonnistumisen jälkeen
 • henkilökohtainen itseluottamusharjoitus

TOIMINTOJEN JA YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

 • ryhmätyöt määriteltyjen osa-alueiden kehittämiseksi tavoitteena parempi ja sujuvampi yhteistyö, tehokkaampi toiminta
 • ryhmätyöt ja ratkaisuehdotukset

HENKILÖKOHTAISET KEHITYSPROJEKTIT

 • miksi oma työ kannattaa tehdä niin hyvin kuin pystyy
 • mitä päätän itse tehdä eli miten aion hyödyntää seminaarin virikkeitä omassa työssäni: tavoite, suunnitelma, aikataulu ja sitoutuminen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *